Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Start programu

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przygotował WOJEWÓDZKI PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANY NA OGRANICZENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH I ICH SKUTKÓW WŚRÓD MŁODYCH KIEROWCÓW pod nazwą „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Program ruszył w 2012 r. i trwa nadal.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa na drogach wśród wszystkich jej użytkowników stanowi ważne zadanie zarówno dla Policji jak i instytucji publicznych powołanych do wykonywania tego rodzaju zadań m. in. organów administracji, samorządowych, oświatowych, organizacji pozarządowych i służb porządkowych. Tylko wspólne i konsekwentne podejmowanie różnorodnych (innowacyjnych) działań, może stanowić stanowić przepustkę dla osiągnięcia celu.

Dlatego też, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dążąc do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg przygotował WOJEWÓDZKI PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANY NA OGRANICZENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH I ICH SKUTKÓW WŚRÓD MŁODYCH KIEROWCÓW P/N „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, zaakceptowany przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jarosława Szymczyka.

Program ten został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jego podstawą jest analiza problemów i zagrożenia powodowanego przez młodych kierowców, w oparciu o dane statystyczne za lata 2001-2010 z terenu woj. śląskiego. Na podstawie tych danych proponuje się podejmowanie konkretnych i ukierunkowanych działań naprawczych.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych na terenie woj. śląskiego, co czwarty wypadek drogowy gdzie sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z młodych kierowców. Co trzecia osoba która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18-25 lat.

Do głównych przyczyn zdarzeń powodowanych przez tą grupę kierowców należą:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,1 % ogółu zdarzeń.
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 23,8 % ogółu zdarzeń.
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 20,4 % ogółu zdarzeń.

Mogą one wynikać przede wszystkim z niedostatecznych umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem i braku doświadczenia niezbędnego każdemu kierowcy. Problem stanowi również kierowanie przez młodych kierowców samochodami pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni lat 2001-2010 sprawcami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi okazało się 9,7 % kierujących pod wpływem alkoholu sprawców z grupy wiekowej 18-25 lat.

Podstawowe płaszczyzny działania na które zostanie zwrócona szczególna uwaga to:

  • profilaktyka,
  • edukacja
  • działania represyjne.

Główne cele prowadzonej kampanii to:

  • Poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego poprzez ograniczenie liczby zdarzeń drogowych wśród kierujących pojazdami w wieku 18-25 lat.
  • Diagnozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące ze strony kierowców w wieku 18-25 lat.

Zadania realizowane będą na przestrzeni kolejnych lat podczas pogadanek, prelekcji, szkoleń czy ukierunkowanych kontroli drogowych, gdyż jedynie podejmowanie długoterminowych działań może przynieść pozytywne efekty. Wierzymy, że bieżące analizowanie i diagnoza zdarzeń z udziałem młodych kierowców, pozwoli podjąć kroki zmierzające w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach. Wszystkich, dla których bezpieczeństwo na drodze jest wartością nadrzędną zapraszamy do współpracy w ramach kampanii !