Tydzień mediacji w Tarnowskich Górach - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Wiadomości

Tydzień mediacji w Tarnowskich Górach

Data publikacji 16.10.2018

W ramach tegorocznego tygodnia mediacji (15 – 19 października 2018 r.) w wyniku współpracy Sądu Rejonowego Tarnowskich Górach i mediatorów Ośrodka Mediacyjnego - Polskiego Centrum Mediacji w Tarnowskich Górach, na terenie Tarnowskich Gór odbędą się spotkania z mediatorami i policjantami. Zainteresowani w trakcie spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji.

Podczas tygodnia mediacji, zainteresowani będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu rozwiązywania sporów, ustalania wysokości alimentów, czy też ustalania kontaktów z dzieckiem.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, spotkanie z mediatorem będzie możliwe w dniu 17 października w godzinach od 12:00 do 14:00. W pozostałe dni tygodnia mediacji, informacji dotyczących mediacji udzielać będą policjanci z tarnogórskiej komendy w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 16:00. Dla osób, którym nie odpowiada dany termin, jest również możliwość uczestnictwa w spotkaniu z mediatorem w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach w godzinach od 11:00 do 13:00.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan spotkań:

  • dyżur mediatora w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 6, w dniu 17 października 2018 r. (w środę), w godzinach od 12:00 do 14:00,
  • dyżury policjantów podczas tygodnia mediacji w zakresie informacji dotyczących mediacji w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz w godzinach od 14:00 do 16:00,
  • dyżury mediacyjne w budynku głównym Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17, w dniach od 15.10.2018 r. do 19.10.2018 r. (codziennie) w godzinach od 11:00 do 13:00.

Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych

Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. Ułatwia wzajemne relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popełnieniu przestępstwa i umożliwia wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia.

Pozytywnymi aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Dlaczego mediacja?

Postępowanie mediacyjne jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.

Nieformalność i szybkość postępowania

Proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w długim i stresującym postępowaniu sądowym.

Niższe koszty

Postępowanie mediacyjne to niższe koszty w porównaniu do tych, jakie ponosimy w ramach postępowania procesowego (opłaty sądowe, koszt zastępstwa procesowego, nieobecność w pracy w czasie rozprawy itp.). To również mniejsze koszty emocjonalne i oszczędność czasu.

Wyłączny wpływ stron na rozstrzygnięcie sporu

W postępowaniu mediacyjnym Strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu. Zadaniem mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi. Pozostaje on neutralny w stosunku do przedmiotu sporu, nie sugeruje rozwiązań, nie ocenia, nie staje po żadnej ze stron.

Obustronna satysfakcja z rozwiązania sporu

W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów, mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do wzajemnej wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu Stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia wzbudza w nich poczucie odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i zwiększa jego skuteczność.

Zapewnienie dyskrecji w procesie mediacyjnym

Postępowanie mediacyjne odbywa się na neutralnym gruncie, bez udziału osób trzecich (sędzia, ławnicy, adwokaci, świadkowie, biegli itp.), w przeciwieństwie do procesów sądowych. Bezstronny i neutralny mediator gwarantuje zachowanie poufności. W sporach rodzinnych, sąsiedzkich, czy pracowniczych cenna jest możliwość spokojnej rozmowy w kameralnym gronie, bezpośrednio zainteresowanych, co zwiększa jej komfort. Strony mają pewność, że fakt uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym, jego przebieg i wynik nie przedostanie się do osób postronnych, jest to istotne tym bardziej, gdy ludzie cały czas pozostają w tym samym środowisku. Dyskrecja w rozwiązaniu problemu stanowi istotną wartość także dla przedsiębiorców przypadku konfliktu gospodarczego, z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej oraz wizerunek firmy.